ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TINGIMUSED

English below

 

Isikuandmete vastutav töötleja on NOH Production OÜ, registrikood 14076515, e-post info@nohproduction.eu

 

 

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

 

 

  • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress (juhul kui meiega võetakse ühendust kontaktivormi kaudu);

  • IP aadressi asukohainfo linna täpsusega

  • kasutajate aktiivsustatistika ja käitumise andmed veebilehel

 

 

Mis eesmärgil toimub isikuandmete töötlemine

 

 

Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas külastajad meie veebisaiti kasutavad. Kasutame seda teavet aruannete koostamiseks ja veebisaidi täiustamiseks. Küpsised koguvad teavet anonüümsel kujul, sealhulgas veebisaidi ja blogi külastajate arv, kust külastajad on veebisaidile tulnud, ja lehed, mida nad külastasid.

 


Wix.com kohustuslikud küpsised on loetletletud järgeval veebilehel: https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site

 

NOH Production OÜ poolt on seadistatud Facebook Pixel ja Google Analytics trackingu küpsised.

 

 

Isikuandmeid töödeldakse ka juhul kui võtate meiega ise kontaktivormi kaudu ühendust. Sellisel juhul salvestame teie nime, emaili, telefoni ja sõnumi teenuse osutamise ja hinnapakkumise koostamise eesmärgil.

 

 

Õiguslik alus

 

 

Andmetöötlus toimub kliendi nõusolekul.

 

 

Õigustatud huvi.

 

 

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse 

 

 

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuse pakkujatele, kui see on vajalik teenuse funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

 

 

Isikuandmete turvalisus ja andmetele ligipääs

 

 

Isikuandmeid hoitakse Wix.com, Google ja Facebooki serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikides. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga. 

 

 

Juurdepääs isikuandmetele on töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada tarbija pöördumisi ning osutada klienditoe teenust.

 

 

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine 

 

 

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi saates sellekohase päringu klinditeenindusele. 

 

 

Isikuandmete nõusoleku tagasivõtmine ja profileerimine

 

 

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel. 

 

 

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel (vastav teave tuleb esitada selgelt ja eraldi igasugusest muust teabest).

 

 

Säilitamine

 

 

Raamatupidamise jaoks vajalikud andmed säilitatakse seitse aastat.

 

 

Kustutamine

 

 

Andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi. 

 

 

Ülekandmine 

 

 

E-posti teel esitatud ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab ülekandmisele kohalduvatest andmetest. 

 

 

Otseturustusteated

 

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse ainult hinnapakkumise saatmiseks ja kliendiga suhtlemiseks. Otseturundusteenuseid veebilehel ei kasutata.

Vaidluste lahendamine

 

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel info@nohproduction.eu. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

 

ENGLISH

 

TERMS AND CONDITIONS FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA

The controller of personal data is NOH Production OÜ, registry code 14076515, e-mail info@nohproduction.eu.

What personal data is being processed

 

  • name, phone number and email address (if contacted through the contact form);

  • IP address location information with city accuracy

  • user activity statistics and behavior data on the website


The purpose for which personal data are processed

Cookies are used to collect information about how visitors use our website. We use this information to generate reports and improve our website. Cookies collect information in an anonymous form, including the number of visitors to the website and blog from which the visitors came to the website and the pages they visited.

Wix.com's required cookies are listed at: https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site

Facebook Pixel and Google Analytics tracking cookies are set by NOH Production OÜ.

Personal data will also be processed if you contact us yourself via the contact form. In this case, we will store your name, email, phone and message for the purpose of providing the service and making a quote.

Legal basis

Data processing is done with the customer's consent.

Legitimate interest.

Recipients to whom personal data are transmitted

Personal data may be transmitted to information technology service providers if this is necessary to ensure the functionality of the service or data hosting.

Security of and access to personal data

Personal data is stored on Wix.com, Google and Facebook servers located in the territory of a Member State of the European Union or in countries that are members of the European Economic Area. Data may be transferred to countries that have been assessed by the European Commission as having an adequate level of data protection and to US companies that are affiliated with the Privacy Shield framework.

Employees who have access to personal information in order to resolve consumer inquiries and provide customer support services have access to personal information.

Access and rectification of personal data

Personal data can be accessed and corrected by sending a request to the klint service.

Withdrawal of personal data consent and profiling

If personal data is processed with the customer's consent, the customer has the right to withdraw the consent by notifying customer support via email.

If personal data are processed for direct marketing purposes (profiling), the customer has the right to object at any time to the initial and further processing of their personal data, including profiling analysis for direct marketing purposes, by notifying customer support via email.

Preservation

The records required for accounting purposes shall be kept for seven years.

Deletion

You must contact customer support via email to delete the data. The request for erasure shall be answered and the period for erasure shall be specified.

Casting

An email transfer request will be answered within one month at most. The customer support will identify and inform you of the data applicable to the transfer.

Direct marketing messages


The email address and phone number will only be used to send a quote and communicate with the customer. Direct marketing services are not used on the website.


Solving arguments

Disputes related to the processing of personal data are solved through customer support at info@nohproduction.eu. The supervisory authority is the Estonian Data Protection Inspectorate (info@aki.ee).